Privacy Policy

Privacy Policy

Inleiding
Ik vind het belangrijk dat de privacy van alle cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.
Als je vragen hebt over het privacyreglement kun je een e-mail sturen naar angele@innersenz.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-21485230.

Artikel 1: Definities
In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:
• Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon
• Praktijk: InnerSenz, verwerkingsverantwoordelijke
• Cliënt: een klant van de praktijk
• Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2: Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3: Doelen
De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
•het verlenen van zorg, gericht op veranderingen in het onderbewuste;
•ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
•wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4: De gegevensverwerking
1.  Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in beveiligde omgeving van InnerSenz. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen de zorgaanbieder en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen

2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

3. Als ik jouw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen

4. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als je ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Beschrijving van de gegevens
De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:
NAW-gegevens, geboortedatum, gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger, hulpvraag + eventuele achtergrondinformatie

Artikel 6: Rechten

1. Als klant heb je het recht te weten dat gegevens over je worden verwerkt. Ik informeer je daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling, informeer ik je daar tijdig over.

2. Als klant heb je recht op inzage in je gegevens. Ook kun je een kopie opvragen van het dossier waarin je gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik vraag je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3. Je hebt als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in je gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

4. Als je gegevens wilt laten vernietigen kun je daartoe een verzoek indienen. Ik vraag je om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelaar beoordeelt binnen 2 maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als je verzoek wordt afgewezen, gebeurt dat gemotiveerd.

5. Je kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek je om deze verklaring aan mij, als je behandelaar, te overhandigen zodat dit aan je dossier kan worden toegevoegd.

6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

• Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend

•Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend

•Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

•Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7: Bewaartermijn

1. Het dossier met behandelinformatie wordt na afloop van de behandelingsovereenkomst 2 jaar bewaard.
2. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gevraagd wordt om  gegevens te verwijderen.

Artikel 8: Geheimhouding
Ik ga vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.
Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

• je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;
• het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens • betrokken is bij de zorgvraag;

• er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld;

• ik daartoe gehouden ben op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9: Informatiebeveiliging
Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer: het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

Artikel 10: Functionaris gegevensbescherming
1. De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11: Wijzigingen
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal je in dat geval via onze website (www.innersenz.nl) informeren.

Artikel 12: Klachten
Hoewel ik al het nodige doe om je privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt, kun je dit bespreken met je behandelaar
Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij: InnerSenz, Angèle Te Baerts, Hertog van Gelresingel 28, 5961 TB Horst.

Versie d.d. 29-12-2018